Pokaż
Więcej
 1. Strona Główna
 2. REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM ZAUFANYPSYCHOLOG.PL 

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM ZAUFANYPSYCHOLOG.PL 

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zaufanypsycholog.pl

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 • Usługodawca – INTERTWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Kraków. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779989, posiadająca numer  NIP: 6762564419 i numer REGON: 383011478, adres e-mail kontaktowy: kontakt@zaufanypsycholog.pl
 • Platforma – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowymwww.zaufanypsycholog.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, wykupująca usługę w Serwisie;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Użytkownik — Osoba fizyczna, która poprzez rejestrację na platformie może dokonać rezerwacji wizyty u Specjalisty; 
 • Strony – odpowiednio Usługodawca i Specjalista łącznie;
 • Rejestracja – zawarcie przez Klienta lub Specjalistę umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Klient lub Specjalista podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin;
 • Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane dotyczące Specjalisty oraz Klientów;
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 • Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika, Profesjonalisty lub Usługodawcy;
 • Opinia – informacja (wypowiedź) umieszczona przez Klienta lub Specjalistę w Serwisie ściśle powiązana z jego subiektywną oceną działalności Specjalisty lub Klienta;
 • Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Specjalistę polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonego Abonamentu zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Formularz – dokument w formie ankiety wyświetlający się w Serwisie, po oznaczeniu opcji utworzenia Profilu Profesjonalisty w formie podstrony w Serwisie; 
 • Kalendarz – oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Specjalistów, umożliwiające zarówno Specjaliście, jak i Użytkownikowi, dokonywanie rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania;
 • Wiadomości — Moduł w systemie, który umożliwia pisanie wiadomości pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą. 
 • Operator Płatności –  Paynow www.paynow.pl  od banku mBank S.A 
 • Bramka płatności — umożliwia opłacenie konta premium przez specjalistę wewnątrz systemu. 
 • Podmiot wnioskujący o zawar cie Umowy – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza oraz przekazała Usługodawcy w wersji elektronicznej dokumenty potwierdzające kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej; 
 • Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Profesjonalisty, dostępny pod adresem: https://zaufanypsycholog.pl/polityka-prywatnosci.
 • Specjalista – osoba, uprawniona do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2000 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz.U. 2019 poz. 1026) lub osoba niebędąca psychologiem, ale posiadająca odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej;
 • Profil Specjalisty — zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony serwisu posiadającej unikalny adres URL;
 • Regulamin Serwisu – regulamin świadczenia usług dla Użytkownika dostępny pod adresem: www.zaufanypsycholog.pl/regulamin-uzytkownika;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny pod adresem: www.zaufanypsycholog.pl/regulamin-specjalisci;
 • Rejestracja Podmiotu wnioskującego o zawarcie Umowy” – proces wypełnienia Formularza w Serwisie przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy, podanie wymaganych danych osobowych, udzielenie wymaganych zgód, które kierują bezpośrednio na wybrane Regulaminy
 • System CRM – ang. Customer relationship management, odpłatne narzędzie Serwisu umożliwiające zarządzanie Profilem Specjalisty, w tym m.in. kalendarzem, rezerwacją terminów, bazą klientów, umawianiem wizyt, pełną modyfikacją swojego profilu, wraz z możliwością czasowego wyłączenia konta/profilu lub jego samodzielne skasowanie. 
 • Umowa Powierzenia – umowa powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, stanowiąca integralny Załącznik nr 1 do Regulaminu, na mocy której Usługodawca działający jako administrator danych osobowych powierza Specjaliście dane osobowe Użytkowników do przetwarzania w celu realizacji Umowy, zawierana jednocześnie z zawarciem Umowy.
 • Umowa – umowa o współpracy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie jednoznaczna z jego akceptacją; 
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu. 
 • Usługa świadczona przez Specjalistę – usługi z zakresu pomocy psychologicznej świadczone przez Specjalistę posiadającego Profil Specjalisty w Serwisie na rzecz Użytkowników, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji odbywa się za pośrednictwem Serwisu;
 • Usługa – usługa oferowaną za pośrednictwem Serwisu, świadczona drogą elektroniczną i polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika lub Specjalisty, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  • komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  • dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome)
  • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies.

§ 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika i udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu przez Usługodawcę. Przez akceptację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się oznaczenie w Serwisie odpowiedniego pola z informacją: „Akceptuję warunki Regulaminu”  
 2. Rezerwacja wizyty w Kalendarzu Specjalisty wymaga rejestracji do Serwisu i odbywa się za pośrednictwem Formularza udostępnionego przez Usługodawcę. 
 3. Wypełnienie Formularza – oraz akceptacja Regulaminu przez Użytkownika skutkuje zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w zakresie funkcjonalności udostępnionych przez Serwis, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. O ile Użytkownik nie dokona odrębnych ustaleń z Specjalistą, umówienie za pośrednictwem Kalendarza kolejnej wizyty u Specjalistą każdorazowo wymaga dokonania ponownej rejestracji lub logowania do Serwisu za pośrednictwem Formularza. 
 5. Ponowne wypełnienie Formularza oznacza zawarcie nowej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą i zakończenie Umowy zawartej wcześniej. 
 6. Do trybu zawarcia nowej Umowy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ustępów od 4 do 6 niniejszego paragrafu.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Usługi o charakterze nieodpłatnym oraz odpłatnym. 
 2. Do Usług nieodpłatnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu zalicza się:
  • pozyskiwanie informacji o Profesjonalistach, ich specjalizacji, formy komunikacji, rezerwacji wizyt, opinii o Specjalistach, kwocie i formach wynagrodzenia za porady i konsultacje (Usługi świadczone przez Specjalistów), sposobie świadczenia tych usług oraz miejscach ich udzielania;
  • rezerwację wizyty za pośrednictwem Kalendarza w ramach Usług świadczonych przez Specjalistów;
  • powiadamianie o terminie wizyty lub jej zmianie w ramach Usług świadczonych przez Specjalistów;
  • Pisanie wiadomości do Specjalistów;
  • usługa newsletter;
  • formularz wyszukiwania specjalisty; 
  • dostęp do artykułów i innych publikacji dostępnych w Serwisie;

4. Usługi świadczone przez Specjalistów są odpłatne, a ich wysokość ustalana jest bezpośrednio przez Specjalistów. Rozliczenie z tytułu świadczonych Usług przez Specjalistów następuje bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą z wyłączeniem pośrednictwa Usługodawcy

5. Dokonanie rezerwacji wizyty lub zmiana terminu czy odwołanie rezerwacji u Specjalisty, w ramach Usług świadczonych przez Specjalistów, za pośrednictwem Kalendarza udostępnionego w Serwisie skutkuje wykonaniem Usługi przez Usługodawcę w tym zakresie. 

6. Funkcjonalności Serwisu są stale rozwijane i mogą ulegać zmianom, o czym Użytkownicy będą na bieżąco informowani. Nieistotna zmiana funkcjonalności nie wymaga zmiany Regulaminu.

7. Usługodawca zastrzega, że funkcjonalność Serwisu polegająca na udostępnieniu Użytkownikom Formularza wyboru specjalisty ma wyłącznie charakter doradczy, a ostateczna decyzja Użytkownika dotycząca wyboru Specjlity, w tym m.in. nurtu, stylu pracy, długości i częstotliwości spotkań powinna być poprzedzona samodzielną analizą profilu Specjalisty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dobór Specjalisty przez Użytkownika.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Zawarcie Umowy uprawnia Użytkownika w szczególności do komunikacji elektronicznej z Usługodawcą, rezerwacji wizyt, ich zmiany czy anulowania w Kalendarzu Specjalisty, zadawania pytań Specjaliście min poprzez czat, jak również do składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu.

2. W związku z zawartą Umową Użytkownik ma prawo w szczególności do:

 • korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony, o których mowa w §4 Regulaminu;
 • otrzymywania powiadomień o terminie wizyty u Specjalisty, również w sytuacji, gdy termin ten został wyznaczony przez Specjalistę za pośrednictwem Kalendarza;
 • odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od akceptacji Regulaminu;
 • poprawy lub modyfikacji danych osobowych zawartych w Formularzu;
 • cofnięcia zgód udzielonych w Formularzu;
 • rozwiązania Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu jest uprawniony do zadawania pytań Specjalistą. Pytania mogą być zadawane bądź poprzez bezpośrednie wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Specjalisty udostępnionej na profilu lub ikony czatu w profilu Specjalisty

4. Pytania powinny odnosić się wyłącznie do oferowanych przez Specjalistów usług oraz wykonywanej przez nich działalności zawodowej.

5. Przesyłanie pytań przez Użytkownika bezpośrednio na adres mailowy Specjalisty odbywa się bez pośrednictwa Usługodawcy i z wyłączeniem jego odpowiedzialności w tym zakresie za treść pytania. 

6. Użytkownik oświadcza, że w zakresie zadawanych pytań przekazywanych przez Usługodawcę Specjaliście udziela Usługodawcy, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jego części na wszelkich polach eksploatacji i na terenie całego świata.

§ 9 OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego w Formularzu lub Formularzu Zamówienia dane osobowe są prawdziwe oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, jak również nieudostępniania osobom trzecim danych umożliwiających rezerwację wizyt w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności oferowanych w ramach zawartej Umowy, korzystanie z Konta Użytkownika
 2. Użytkownik oświadcza, że dokonując rejestracji w Serwisie, zapoznał się Polityką Prywatności.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na umówienie i odbycie wizyty u specjalisty w ramach Usług świadczonych przez Specjalistę. W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą niepełnoletnią, zobowiązuje się dokonać odpowiedniej adnotacji w Formularzu oraz przedstawić Profesjonaliście zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na korzystanie z Usług świadczonych przez Specjalistę przed rozpoczęciem wizyty. 
 4. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku potrzeby rezerwacji wizyty dla osoby pozostającej pod jego opieką prawną dokona odpowiedniej adnotacji w Formularzu i na żądanie Profesjonalisty przedstawi odpowiednie dokumenty.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności Serwisu i Platformy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za działania naruszające prawo, w tym w szczególności za podanie nieprawdziwych danych, naruszanie dóbr osobistych lub praw autorskich. 
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie Adresu e-mail, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania korespondencji od Usługodawcy lub nieskutecznego złożenia oświadczeń wymaganych Regulaminem.

§ 10 UPRAWNIENIA ORAZ ROLA USŁUGODAWCY

 1. Zawarcie Umowy lub Umowy Sprzedaży uprawnia Usługodawcę w szczególności do komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem telefonii komórkowej z Użytkownikiem oraz składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu.
 2. Na podstawie zawartej Umowy lub Umowy Sprzedaży Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych w celach opisanych w Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca oświadcza, że wypełnienie w Formularzu pola „dane o stanie zdrowia” oraz skorzystanie z filtrów w Serwisie ułatwiających wybór Profesjonalisty nie stanowią warunku koniecznego dokonania rezerwacji wizyty w Kalendarzu Specjalisty, a ich dodanie przez Użytkownika jest pozostawione jego dobrowolnej decyzji.
 4. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, w szczególności dane dotyczące zdrowia (tzw. dane wrażliwe) przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Specjaliście są danymi, dla których administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, jest dany Specjalista, a nie Usługodawca. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług Elektronicznych Serwisie lub dostępu do Platformy, w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu lub Platformy.
 6. Usługodawca w ramach zawartej Umowy wyłącznie pośredniczy w rezerwacji wizyty Użytkownika u Specjalisty (w ramach Usług świadczonych przez Specjalistę) i nie ponosi odpowiedzialności za jej odwołanie, niewłaściwe lub nienależyte wykonanie Usług świadczonych przez Specjalistę. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy/Umowy Sprzedaży lub niewykonanie Umowy/Umowy Sprzedaży, jeżeli wskutek podania przez Użytkownika nieprawidłowego Adresu e-mail lub niepoinformowania Usługodawcy o jego zmianie, Usługodawca nie był w stanie zrealizować wskazanych w Regulaminie obowiązków związanych z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usługodawca nie odpowiada również wobec Użytkownika za brak możliwości zarezerwowania wizyty u danego Specjalisty, odwołania rezerwacji czy odmowę wykonania Usługi świadczonej przez Specjalistę. 
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy, jeżeli wskutek podania przez Użytkownika nieprawidłowego Adresu e-mail lub niepoinformowania Usługodawcy o jego zmianie, Usługodawca nie był w stanie zrealizować wskazanych w Regulaminie obowiązków związanych z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. W przypadku:

 • uznania przez Użytkownika naruszenia jego praw;
 • stwierdzenia nieprawidłowości na stronie www.zaufanypsycholog.pl
 • niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy/Umowy Sprzedaży,

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżenia w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@zaufanypsycholog.pl 

4. Odpowiedź Usługodawcy zostanie przesłana na Adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu.

5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub Platformy, problemy z dostępem do wszystkich lub niektórych funkcjonalności oraz Usług Elektronicznych lub Produktów należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu lub Formularzu Zamówienia w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia na adres kontakt@zaufanypsycholog.pl

6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Platformy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu na adres kontakt@zaufanypsycholog.pl

7. W przypadku braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o czym powiadomi Użytkownika przed upływem pierwotnego terminu. W mailu informującym o zmianie terminu Usługodawca wskaże przyczyny opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 

§ 12 ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, w szczególności rozwój funkcjonalności Serwisu.
 2. Za każdym razem Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie. Zmiany te będą widoczne w zakładce „Regulamin Serwisu”.
 3. W uzasadnionych przypadkach, tj. jeżeli zmiany Regulaminu będą dotyczyły uprawnień lub obowiązków zarejestrowanych Użytkowników, Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników o planowanych zmianach poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu w zakładce „Regulamin Serwisu” oraz przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na Adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika, wskazany Formularzu.
 4. Brak sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie w sposób określony w ust. 3 powyżej traktowane będzie jako zgoda na wprowadzone zmiany i akceptacja nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu wobec planowanych zmian traktowane będzie jak wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. 
 6. Oświadczenie Użytkownika zawierające sprzeciw wobec planowanej zmiany Regulaminu dla swej skuteczności musi być złożone za pośrednictwem Adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika w Formularzu.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY / UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub Umowy Sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. 
 2. Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub Umowy Sprzedaży i przesłania go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w §2 ust. 4 Regulaminu.3. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą dotarcia oświadczenia do Usługodawcy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy/Umowy Sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w przypadku rozpoczętego świadczenia Usług, udostępnienia Produktu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na ich świadczenie bądź dostarczenie Produktu (będącego treścią cyfrową) przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Usługodawca dokona zwrotu wartości Zamówienia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy Sprzedaży. 

§ 14 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Oświadczenie o rozwiązaniu wywołuje skutek z chwilą dotarcia oświadczenia do drugiej Strony.

3. Oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu Umowy następuje przez:

(a) złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu i przesłania na Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@zaufanypsychog.pl 

(b) kolejną rejestrację w Serwisie i wypełnienie Formularza udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.

4. Oświadczenie Usługodawcy o rozwiązaniu Umowy następuje przez złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@zaufanypsycholog.pl i przesłania na Adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu. 

5. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości, a do oświadczeń składanych przez Strony stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 15 PRAWA DO SERWISU

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, w tym logo Usługodawcy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, a także nazwa Platformy i wszelkie Produkty oraz treści zamieszczane na Platformie podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. 
 2. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie lub na Platformie, w szczególności: nazwa, układ graficzny, artykuły, teksty, dokumenty prawne (Regulamin, Polityka Prywatności, klauzule zgód, klauzule informacyjne), hasła, zdjęcia, grafiki, logotyp, układ tekstów, jak również treści dotyczące Usług i Produkty stanowią lub mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 o pr. aut. („Utwory”). 
 3. Utwory są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie bez zgody Usługodawcy jest zabronione pod rygorem skutków prawnych. 
 4. Wykorzystywanie Utworów w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług Elektronicznych oraz po ich zakończeniu – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 
 6. Na podstawie Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcom licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworów w zakresie nie większym niż konieczny do korzystania z dostępnych w Serwisie Usług Elektronicznych. Licencja jest udzielana na czas świadczenia tych Usług. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje Produktów dostępnych na Platformie.
 7. Usługodawca udziela Użytkownikom, którzy dokonali zakupu Produktu i uiścili należną cenę za Produkt (w przypadku produktów odpłatnych) oraz Użytkownikom, którzy dokonali zamówienia Produktu nieodpłatnego, niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo (z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej) licencji na korzystanie z Produktu w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie. Oznacza to, że poza tym zakresem Użytkownik nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu Produktów, których twórcą jest Usługodawca. Licencja obowiązuje od momentu otrzymania przez Usługodawcę pełnej płatności za Produkt (w przypadku Produktów odpłatnych) lub udostępnienia Produktu nieodpłatnego. Użytkownik nie posiada prawa udzielania dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu, jak również do dalszej odsprzedaży Produktu lub wprowadzania Produktu do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym użyczenia lub najmu. 
 8. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej wygasa automatycznie w sytuacji, gdy Użytkownik dopuści się naruszenia obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Produktu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania bądź narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem z Produktów. 
 9. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zabrania się Użytkownikom – bez uprzedniej zgody Usługodawcy – działań polegających na:
  1. trwałym lub czasowym zwielokrotnianiu Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji i zmian w strukturze Utworów;
  3. stosowania Utworów, ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu; 
  4. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania za wynagrodzeniem i bez takiego wynagrodzenia osobom trzecim Utworów, ich kopii, modyfikacji oraz dokumentacji; 
  5. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Utworów, w tym prawami do Produktów, na rzecz osób trzecich.  
 1. 10.Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej Usługi Elektronicznej. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania z Serwisu. 
 2. 11.W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących praw autorskich Usługobiorca zobowiązany jest bezwzględnie skontaktować się z Usługodawcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z Utworami. 

§ 16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z KONSUMENTAMI

 1. Zaufany Psycholog informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności poprzez: 
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 1. Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl./
 2. TwójPsycholog informuje Użytkowników będących konsumentami, że pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym („Platforma ODR”)
 3. Platforma ODR wspiera w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 Sierpnia 2022 r. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy Użytkownikiem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.