Pokaż
Więcej
 1. Strona Główna
 2. REGULAMIN DLA SPECJALISTÓW W SERWISIE INTERNETOWYM ZAUFANYPSYCHOLOG.PL 

REGULAMIN DLA SPECJAISTÓW W SERWISIE INTERNETOWYM ZAUFANYPSYCHOLOG.PL 

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zaufanypsycholog.pl 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 • Usługodawca – INTERTWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Kraków. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779989, posiadająca numer  NIP: 6762564419 i numer REGON: 383011478, adres e-mail kontaktowy: kontakt@zaufanypsycholog.pl 
 • Platforma – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.zaufanypsycholog.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, wykupująca usługę w Serwisie;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Użytkownik — Osoba fizyczna, która poprzez rejestrację na platformie może dokonać rezerwacji wizyty u Specjalisty; 
 • Strony – odpowiednio Usługodawca i Specjalista łącznie;
 • Rejestracja – zawarcie przez Klienta lub Specjalistę umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Klient lub Specjalista podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin;
 • Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane dotyczące Specjalisty oraz Klientów;
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 • Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika, Profesjonalisty lub Usługodawcy;
 • Opinia – informacja (wypowiedź) umieszczona przez Klienta lub Specjalistę w Serwisie ściśle powiązana z jego subiektywną oceną działalności Specjalisty lub Klienta;
 • Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Specjalistę polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonego Abonamentu zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Formularz – dokument w formie ankiety wyświetlający się w Serwisie, po oznaczeniu opcji utworzenia Profilu Profesjonalisty w formie podstrony w Serwisie; 
 • Kalendarz – oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Specjalistów, umożliwiające zarówno Specjaliście, jak i Użytkownikowi, dokonywanie rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania;
 • Wiadomości — Moduł w systemie, który umożliwia pisanie wiadomości pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą. 
 • Operator Płatności –  Paynow www.paynow.pl  od banku mBank S.A 
 • Bramka płatności — umożliwia opłacenie konta premium przez specjalistę wewnątrz systemu. 
 • Podmiot wnioskujący o zawar​​cie Umowy – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza oraz przekazała Usługodawcy w wersji elektronicznej dokumenty potwierdzające kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej; 
 • Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Profesjonalisty, dostępny pod adresem: https://zaufanypsycholog.pl/polityka-prywatnosci.
 • Specjalista – osoba, uprawniona do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2000 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz.U. 2019 poz. 1026) lub osoba niebędąca psychologiem, ale posiadająca odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej;
 • Profil Specjalisty — zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony serwisu posiadającej unikalny adres URL;
 • Regulamin Serwisu – regulamin świadczenia usług dla Użytkownika dostępny pod adresem: www.zaufanypsycholog.pl/regulamin-uzytkownika;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny pod adresem: www.zaufanypsycholog.pl/regulamin-specjalisci;
 • Rejestracja Podmiotu wnioskującego o zawarcie Umowy” – proces wypełnienia Formularza w Serwisie przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy, podanie wymaganych danych osobowych, udzielenie wymaganych zgód, które kierują bezpośrednio na wybrane Regulaminy
 • System CRM – ang. Customer relationship management, odpłatne narzędzie Serwisu umożliwiające zarządzanie Profilem Specjalisty, w tym m.in. kalendarzem, rezerwacją terminów, bazą klientów, umawianiem wizyt, pełną modyfikacją swojego profilu, wraz z możliwością czasowego wyłączenia konta/profilu lub jego samodzielne skasowanie. 
 • Umowa Powierzenia – umowa powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, stanowiąca integralny Załącznik nr 1 do Regulaminu, na mocy której Usługodawca działający jako administrator danych osobowych powierza Specjaliście dane osobowe Użytkowników do przetwarzania w celu realizacji Umowy, zawierana jednocześnie z zawarciem Umowy.
 • Umowa – umowa o współpracy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie jednoznaczna z jego akceptacją; 
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu. 
 • Usługa świadczona przez Specjalistę – usługi z zakresu pomocy psychologicznej świadczone przez Specjalistę posiadającego Profil Specjalisty w Serwisie na rzecz Użytkowników, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji odbywa się za pośrednictwem Serwisu;
 • Usługa – usługa oferowaną za pośrednictwem Serwisu, świadczona drogą elektroniczną i polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika lub Specjalisty, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome)
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies. 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, KLIENTA I SPECJALISTY

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 4. Klient oraz Specjalista ponoszą odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu. Zakazane jest dostarczanie lub publikowanie przez Klientów oraz Specjalistów treści bezprawnych, wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy, Klienta, Specjalisty lub osób trzecich.
 5. W przypadku zmiany danych podanych na potrzeby Serwisu, Klient lub Specjalista jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

§ 4. DOSTĘP DO SERWISU/PLATFORMY DLA SPECJALISTÓW

 1. Specjalista może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez otwarcie strony internetowej. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Specjalistów, po zalogowaniu się w Serwisie i  w przypadku funkcjonalności objętych Abonamentem dokonaniu płatności zgodnie z §8  Regulaminu.
 2. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu.
 3. Utworzenie profilu Specjalisty oraz zakup Abonamentu jest możliwy tylko dla Specjalistów, posiadających indywidualne Konto.
 4. Serwis posiada odrębne funkcjonalności dla Konta Klienta oraz Konta Specjalisty.
 5. Część funkcjonalności Serwisu przewidziana dla Konta Specjalisty jest dostępna wyłącznie w ramach Abonamentu.
 6. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 7. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 8. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 9. W celu założenia Konta Specjalista zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  2. ustalić Hasło;
  3. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść,
  4. aktywować konto zgodnie z przekazaną przez Usługodawcę instrukcją.
 10. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie.
 11. Użytkownik zakładający konto Specjalisty oświadcza, że posiada tytuł zawodowy magistra psychologii lub jest w trakcie lub z ukończoną minimum 4-letnią szkołą psychoterapii albo posiada pełną certyfikację psychoterapeutyczną. Specjaliści świadczący inne usługi medyczne lub zdrowotne oświadczają, że ich uprawnienia zawodowe potwierdza właściwy dyplom lub certyfikat.
 12. Usługodawca może weryfikować uprawnienia zawodowe Specjalisty, w tym może uzależnić aktywowanie Konta od przedstawienia przez Użytkownika dyplomu, certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie zawodowe.
 13. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta.
 14. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 15. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników.
 16. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Klienta lub Specjalisty o udostępnienie Hasła do jego Konta.
 17. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 18. Specjalista ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów w Serwisie, poprzez ścieżkę w swoim koncie – “Profil Użytkownika -> “Ustawienia konta” -> “Usuń konto” lub poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail: kontakt@zaufanypsycholog.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Specjalisty, uiszczone wcześniej opłaty za złożone Zamówienia nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 19. Usługodawca usuwa Konto i zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania Specjalisty.
 20. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Klienta lub Specjalisty w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Klienta lub Specjalistę postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  3. korzystania z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje,
  4. nieprzedstawienia przez Specjalistę dyplomu, certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe w terminie 14 dni od daty wezwania przez Usługodawcę do przekazania dokumentu.
  5. utraty przez Specjalistę uprawnień zawodowych wskazanych przy zakładaniu lub w czasie korzystania z Konta,
 21. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
 22. W każdym przypadku zakończenia przez Specjalistę Abonamentu, Usługodawca świadczy na rzecz specjalisty dodatkową usługę (zawartą w cenie Abonamentu) polegającą na przechowywaniu danych zgromadzonych na Koncie, w tym w szczególności danych Pacjentów, przez okres 90 dni od ostatniego dnia objętego Abonamentem. Po upływie tego okresu, Usługodawca trwale usunie dane zgromadzone na Koncie, w tym w szczególności dane dotyczące Pacjentów. Jeżeli Specjalista nie chce korzystać z usługi przechowywania danych po zakończeniu Abonamentu, to powinien złożyć wniosek o usunięcie danych w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zaufanypsycholog.pl

§ 5. RODZAJE KONT DLA SPECJALISTY

 1. Serwis jest platformą służącą do umawiania wizyt ze Specjalistami stacjonarnie i online. Łączy on Klientów ze Specjalistami. Przeznaczony jest dla Specjalistów oraz wszystkich osób, które poszukują pomocy dla siebie, dla swoich dzieci, bliskich jak rodzić, brat, siostra itp. 
 2. Specjalista może korzystać z Serwisu w formie:
  1. Bezpłatnego pakietu podstawowego, w ramach którego Usługodawca gwarantuje określone w Serwisie funkcjonalności 
  2. Odpłatnego pakietu premium (objętego Abonamentem) w ramach którego Usługodawca gwarantuje wskazane w serwisie dodatkowe funkcjonalności, niedostępne dla Specjalisty korzystającego z bezpłatnego pakietu podstawowego.
 3. Klient, który korzysta z Serwisu z wykorzystaniem indywidualnego Konta Klienta ma dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu, niedostępnych dla niezarejestrowanych Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności do dodawania nowych funkcjonalności oraz zmiany lub usuwania dotychczasowych. Istotna zmiana lub usunięcie funkcjonalności, która była obecna w Serwisie w chwili zakupu przez Specjalistę Abonamentu nastąpi z poszanowaniem praw nabytych.

§ 6 DODAWANIE OPINII

 1. Klient lub Specjalista, przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 2. W Serwisie publikowane są wyłącznie Opinie napisane w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 3. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Klientów i Specjalistów a Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 4. Opinia nadesłana przez Klienta lub Specjalistę zostanie opublikowania po weryfikacji jej treści. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych Opinii, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 poniżej.
 5. Klient oraz Specjalista oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia w całości lub części bądź zmiany redakcyjnej i edycyjnej Opinii, w szczególności gdy:
  1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  3. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  4. są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu,
  5. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych,
  6. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  7. nie dotyczą w całości lub części usług świadczonych przez Specjalistę,
  8. nie maja wartości merytorycznej,
  9. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
  10. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,
  11. w całości pisane są wersalikami (dużymi literami),

§8 OPŁATY W SERWISIE/PLATFORMIE

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie, które dotyczą opłat wnoszonych przez Specjalistów na rzecz Usługodawcy wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 2. Płatności realizowane na rzecz Usługodawcy mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 3. Usługodawca nie jest stroną umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Specjalistą a Klientem i nie pobiera z tytułu tejże umowy żadnych opłat. Rozliczenie następuje wyłącznie pomiędzy Specjalistą a Klientem według warunków wskazanych w Serwisie (cena, termin płatności, sposób płatności) i określonych indywidualnie i wyraźnie przez każdego ze Specjalistów. Specjalista ma prawo do zmiany wskazanych w Serwisie warunków świadczenia usług, przy czym zmiany nie mogą zostać dokonane w stosunku do Klientów, którzy zamówili usługę przed opublikowaniem nowych warunków.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Serwisie. Zmiana ceny w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do złożonego już Zamówienia
 5. Do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia elektroniczną fakturę VAT, którą przesyła na adres e-mail Specjalisty wskazany na Koncie. Na wyraźny wniosek Specjalisty Usługodawca wystawa fakturę VAT w formie pisemnej i przesyła ją na adres wskazany przez Specjalistę we wniosku.
 6. Specjalista dokonuje płatności za Zamówienie poprzez operatora płatności, jakim jest Paynow.pl. Możliwe jest również dokonanie tradycyjnego przelewu po wcześniejszym zgłoszeniu takowej chęci. Wtedy funkcje serwisu zostają ręcznie włączone do 3 dni roboczych od zaksięgowania się wpłaty.  
 7. Brak zapłaty przez Specjalistę za Zamówienie jest równoznaczny z nieudostępnieniem lub zablokowaniem dostępu do odpłatnych funkcjonalności Serwisu. Wraz z uznaniem rachunku bankowego wymaganą opłatą Usługodawca zobowiązany jest udostępnić lub odblokować dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu.
 8. Klient dokonuje płatności na rzecz Specjalisty zgodnie z warunkami określonymi przez Specjalistę i opublikowanymi w Serwisie. 
 9. Usługodawca oferuje Abonament w formie umowy na czas określony:
  1. 1 miesiąc – z jednorazową płatnością z góry.
  2. 6 miesięcy – z jednorazową płatnością z góry, która uwzględnia rabat w postaci -10%
  3. 12 miesięcy – z jednorazową płatnością z góry, która uwzględnia rabat w postaci 2 darmowych miesięcy. 
 10. W przypadku Abonamentu o którym mowa w §8 ust. 9  Regulaminu, umowa wygasa wraz z końcem okresu na jaki została zawarta i skutkuje zakończeniem świadczenia usługi i zablokowaniem dostępu do funkcjonalności Serwisu objętych odpłatnym pakietem Premium (m. in. brak możliwości umawiania wizyt, wykorzystania kalendarza, brak możliwości pisania wiadomości, dostęp tylko do wizytówki w formie podstawowej). Aby utrzymać ciągłość dostępu do funkcjonalności Serwisu objętych odpłatnym pakietem Premium, Specjalista musi zawrzeć nową umowę poprzez Zamówienie na kolejny okres  umowy na podstawie przedstawionych ofert lub Serwisu. W przypadku nieopłacenia abonamentu konto przechodzi na konto podstawowe.  
 11. W przypadku Abonamentu na czas nieokreślony Specjalista ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego.
 12. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Paynow.pl, obsługiwanego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych
 13. Usługodawca w Serwisie udostępnia Specjalistom odpowiedni link do dokonania płatności za Zamówienie.
 14. Wystawiana przez Usługodawcę faktura pro forma może zawierać link do płatności elektronicznej.
 15. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Paynow.pl.
 16. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu Paynow.pl/Mbank
 17. Cena wybranego Abonamentu wskazana jest przy składaniu Zamówienia oraz w Serwisie.

§9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Specjalista, który chce uzyskać dostęp do funkcjonalności Serwisu objętych Abonamentem dokonuje Rejestracji w Serwisie, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza oraz uiszcza opłatę przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Specjalista może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Specjalistę Zamówienia za pomocą Formularza.
 4. W Formularzu Specjalista wskazuje dane nabywcy usługi.
 5. Po wypełnieniu Formularza Specjalista wybiera przycisk „Dokonaj płatności”.
 6. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza.
 7. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Serwisu Specjalista uzyskuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenia przez Specjalistę postanowień Regulaminu.
 9. Specjalista składa Zamówienie jako profesjonalista, w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w związku z czym nie przysługują mu uprawnienia konsumenckie, w tym prawo do odstąpienia od Zamówienia.

§10 REKLAMACJA

 1. Specjalista może w dowolnym momencie złożyć reklamację do Usługodawcy odnośnie sposobu funkcjonowania Serwisu, lub realizacji płatności za Zamówienie.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zaufanypsycholog.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do zgłaszającego na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie lub w treści reklamacji.

§11. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Specjalista ma prawo odstąpić od umowy o prowadzenie Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W wyniku odstąpienia Usługodawca usuwa Konto Klienta zarejestrowane w Serwisie.
 2. Klient składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zaufanypsycholog.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Jakość treści zawartych w Serwisie może być uzależniona od urządzenia za pomocą, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu jak też od jakości i parametrów technicznych połączenia internetowego.
 4. Specjalista, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres kontakt@zaufanypsycholog.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 5. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za opóźnienie lub brak wizyty umówionej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty.

§13. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne, wideo, audio oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 2. W przypadku zamieszczenia w Serwisie przez Specjalistę jego indywidualnych oznaczeń, znaków towarowych, logotypów lub innych elementów, które podlegają ochronie prawnoautorskiej, w tym nagrań audio-video prezentujących jego działalność wyraża on zgodę na ich rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w Serwisie. W każdym przypadku, w którym jest to konieczne Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej bezpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych elementów na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
  1. trwałego, jak i czasowego zwielokrotnienia utworu, w tym również jego utrwalania oraz wprowadzania do pamięci komputera/ów, serwera/ów, telefonu/ów, tabletu/ów (w tym RAM, twardy dysk, karta pamięci, pendrive) oraz sieci informatycznych, w tym typu Intranet i Internet – w całości, jak i w części (w tym modułów), jakimikolwiek środkami, w dowolnej ilości, w jakiejkolwiek formie i w każdej dostępnej technice, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, optyczną, elektroniczną, w tym poprzez przesyłanie w sieciach informatycznych (np. typu Internet czy Intranet), techniką fotograficzną, przez zapis magnetyczny, na nośnikach informatycznych (w tym płytach kompaktowych typu CD-ROM, DVD, dyskietkach) oraz
  2. rozpowszechniania utworu i jego kopii w całości, jak i w części, np. w postaci modułów, bez ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach innych produktów, w tym elektronicznych, jak i dostępnych poprzez sieci informatyczne, w szczególności Internet i Intranet.
 3. Wraz z zamieszczeniem w Serwisie przez Specjalistę zdjęcia przedstawiającego jego wizerunek wyraża on zgodę na jego rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie.
 4. Klient oraz Specjalista udziela Usługodawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Usługodawcę wszelkich Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie.
 5. W ramach udzielonej licencji Usługodawca otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 6. Klient lub Specjalista udzielając licencji, zapewnia Usługodawcę, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Klient lub Specjalista ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 7. Serwis, jak też poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych lub prywatnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

§14. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia lub wycofania usług w Serwisie, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Serwisu ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 3. W przypadku posługiwania się przez Specjalistów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Specjalista posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Specjalista nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.